วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ปรินิพพานบำเพ็ญทุกรกิริยาพระพุทธเจ้าสามเณรสองสาวกเจ้าชายสิทธัตถะ