วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ปรินิพพานบำเพ็ญทุกรกิริยาพระพุทธเจ้าสามเณรสองสาวกเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้ากับองคุลิมาล

องคุลิมาล

เสด็จลงจากดาวดึงส์

พุทธประวัติ

บวชภิกษุณี

ประสูติ

สวนเจ้าเชตุ


วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ฉากยุทธหัตถี

ภาพวาดดินสอขนาดใหญ่ ใช้ในงานที่ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา